พระไตรปิฏกบาลี ฉบับสยามรัฐ เล่ม 18 สุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค

BIA-P.1.2/18

พระไตรปิฏกบาลี ฉบับสยามรัฐ เล่ม 18 สุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค

BIA-P.1.2/18 กล่อง 4 สฺยามรฏฺฐสฺส เตปิฏกํ สุตฺตนฺตปิฏเก สงฺยุตฺตนิกายสฺส สฬายตนวคฺ

พ.ศ. 2503

File

สิ่งพิมพ์บนกระดาษ ปกแข็งและปกอ่อน จำนวน 524 หน้า

พระไตรปิฎกบาลี, สุตตันตปิฎก

พระไตรปิฎกบาลี, สุตตันตปิฎก, สังยุตตนิกาย, สฬายตนวรรค

รหัสเอกสาร
ชื่อเรื่อง
วันที่สร้างเอกสาร
ช่วงชั้นคำอธิบายเอกสาร