ฉบับตรวจแก้ พ.ศ. 2495

BIA-P.2.4.1/5 กล่อง 1

ฉบับตรวจแก้ พ.ศ. 2495

กล่อง 1

BIA-P.2.4.1/5-1 ชุมนุมเรื่องสั้นของพุทธทาสภิกขุ

BIA-P.2.4.1/5-2 พุทธประวัติจากพระโอษฐ์

พ.ศ. 2495

Sub-file

สิ่งพิมพ์บนกระดาษ ปกอ่อน จำนวน 607 หน้า

รหัสเอกสาร
ชื่อเรื่อง
วันที่สร้างเอกสาร
ช่วงชั้นคำอธิบายเอกสาร