สิ่งพิมพ์ค้นคว้า อ้างอิง พ.ศ. 2483

BIA-P.1/26 กล่อง 2

สิ่งพิมพ์ค้นคว้า อ้างอิง พ.ศ. 2483

BIA-P.1/26-1 บันทึกโอวาท ของ สมเด็จพระวันรัต (พุทฺธสิริ ทับ)

BIA-P.1/26-2 เรือนใจคำกาพย์

BIA-P.1/26-3 ปัญหาพระยามิลินท์ เล่ม ๑ ตอนมิลินทปัญหา

พ.ศ. 2483

File

สิ่งพิมพ์บนกระดาษ ปกอ่อน จำนวน 240 หน้า และมีบันทึกลายมือของพุทธทาสภิกขุด้วยปากกา

คติธรรม, ธรรมโอวาท, คำกาพย์, ปัญหาธรรมะ

รหัสเอกสาร
ชื่อเรื่อง
วันที่สร้างเอกสาร
ช่วงชั้นคำอธิบายเอกสาร
BIA-P.1/26-2
พ.ศ. 2483
Item