สิ่งพิมพ์ค้นคว้า อ้างอิง พ.ศ. 2472

BIA-P.1/16 กล่อง 1

สิ่งพิมพ์ค้นคว้า อ้างอิง พ.ศ. 2472

BIA-P.1/16-1 WORD OF BUDDHA

พ.ศ. 2472

File

สิ่งพิมพ์บนกระดาษ ปกอ่อน จำนวน 76 หน้า และมีบันทึกลายมือของพุทธทาสภิกขุด้วยปากกา

หลักธรรม, อริยสัจจ์ 4, อริยมรรค

รหัสเอกสาร
ชื่อเรื่อง
วันที่สร้างเอกสาร
ช่วงชั้นคำอธิบายเอกสาร
BIA-P.1/16-1
พ.ศ. 2472
Item