พระไตรปิฏกบาลี ฉบับสยามรัฐ เล่ม 9 สุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค

BIA-P.1.2/9

พระไตรปิฏกบาลี ฉบับสยามรัฐ เล่ม 9 สุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค

BIA-P.1.2/9 กล่อง 2 สฺยามรฏฺฐสฺส เตปิฏกํ สุตฺตนฺตปิฏเก ทีฆนิกายสฺส สีลกฺขนฺธวคฺโค

พ.ศ. 2470

File

สิ่งพิมพ์บนกระดาษ ปกแข็งและปกอ่อน จำนวน 698 หน้า

พระไตรปิฎกบาลี, สุตตันตปิฎก

พระไตรปิฎกบาลี, สุตตันตปิฎก, สีลขันธวัคค์

รหัสเอกสาร
ชื่อเรื่อง
วันที่สร้างเอกสาร
ช่วงชั้นคำอธิบายเอกสาร