พระไตรปิฏกบาลี ฉบับสยามรัฐ เล่ม 36 อภิธรรมปิฎก ธาตุกถา ปุคคลบัญญัติ

BIA-P.1.2/36

พระไตรปิฏกบาลี ฉบับสยามรัฐ เล่ม 36 อภิธรรมปิฎก ธาตุกถา ปุคคลบัญญัติ

'BIA-P.1.2/36 กล่อง 7 สฺยามรฏฺฐสฺส เตปิฏกํ อภิธมฺมปิฏเก ธาตุกถา เจว ปุคฺคลปญฺญตฺติ จ

พ.ศ. 2502

File

สิ่งพิมพ์บนกระดาษ ปกแข็งและปกอ่อน จำนวน 303 หน้า

พระไตรปิฎกบาลี, อภิธรรมปิฎก

พระไตรปิฎกบาลี, อภิธรรมปิฎก, ธาตุกถา, ปุคคลบัญญัติ

รหัสเอกสาร
ชื่อเรื่อง
วันที่สร้างเอกสาร
ช่วงชั้นคำอธิบายเอกสาร