พระไตรปิฏกบาลี ฉบับสยามรัฐ เล่ม 34 อภิธรรมปิฎก ธัมมสังคณี

BIA-P.1.2/34

พระไตรปิฏกบาลี ฉบับสยามรัฐ เล่ม 34 อภิธรรมปิฎก ธัมมสังคณี

'BIA-P.1.2/34 กล่อง 7 สฺยามรฏฺฐสฺส เตปิฏกํ อภิธมฺมปิฏเก ธมฺมสงฺคณิ

พ.ศ. 2468 ถึง พ.ศ. 2473

File

สิ่งพิมพ์บนกระดาษ ปกแข็งและปกอ่อน จำนวน 860 หน้า

พระไตรปิฎกบาลี, อภิธรรมปิฎก

พระไตรปิฎกบาลี, อภิธรรมปิฎก, ธัมมสังคณี

รหัสเอกสาร
ชื่อเรื่อง
วันที่สร้างเอกสาร
ช่วงชั้นคำอธิบายเอกสาร