ธรรมปาฏิโมกข์ เล่ม 1

BIA-P.2.1/24

ธรรมปาฏิโมกข์ เล่ม 1

BIA-P.2.1/24 กล่อง 17 ธรรมปาฏิโมกข์ เล่ม 1

พ.ศ. 2518 ถึง พ.ศ. 2533

File

สิ่งพิมพ์บนกระดาษ ปกแข็ง จำนวน 1111 หน้า

รหัสเอกสาร
ชื่อเรื่อง
วันที่สร้างเอกสาร
ช่วงชั้นคำอธิบายเอกสาร
BIA-P.2.1/24 กล่อง 17
พ.ศ. 2518 ถึง พ.ศ. 2533
Item