วิปัสนาภาวนาวิธีสังเขป (ที่เขียนตามหลักการในคัมภีร์)

BIA-P.1/61-6

วิปัสนาภาวนาวิธีสังเขป (ที่เขียนตามหลักการในคัมภีร์)

วิปัสนาภาวนาวิธีสังเขป (ที่เขียนตามหลักการในคัมภีร์)

พิมพ์ครั้งที่ 1 [พ.ศ. 2519]

[1] - [130]

หมายเหตุ

- มีลายมือเขียนที่หน้าปกว่า "พ. อินฺทปัญฺโญ (มีวิจารณ์)"

- มีลายมือเขียนที่หน้า (๒) ว่า "ปฏิปทาญาณทัศนะวิ."

- มีลายมือเขียนที่หน้า (๓) "- อนุโลมยาณ- โคตรภูญาณ-"

- มีลายมือเขียนที่หน้า 23 ว่า "๏ สัมมสนญาณ ก็พอแล้ว ! สำหรับอุทยพย - ภังค - ภยตุปัฏฐาน - ญาณ ทั้ง ๓ นี้, ช่วยอธิบาย สัมมสนญาณให้ครบทุกแง่มากกว่า; หนึ่งๆ เท่านั้น."

- มีลายมือเขียนที่หน้า 24 ว่า "อวิชชา ตัณหา กรรม อาหาร (4+1=5)"

- มีลายมือเขียนที่หน้า 25 "อวิชชา ตัณหา กรรม ผัสสะ"

- มีลายมือเขียนที่หน้า 27 "อวิชชา ตัณหา กรรม นามรูป"

- มีลายมือเขียนที่หน้า 30 "สัทธาจากปัญญา" และ "นี้เปลี่ยนให้เป็นธัมมนันทิ, ธัมมกามะ ก็ยังได้, จะได้เข้าชุดกัน."

- มีลายมือเขียนที่หน้า 31 ว่า " * พร้อมกันทั้ง ๑๐ !"

- มีลายมือเขียนที่หน้า 33 ว่า "[อย่างนี้ ตามแบบทั่วๆไป เกินไป]" และ " * ถ้าวิปัสนูเป็นเช่นนั้นจริง ไม่มีเหตุผลที่จะเป็นเช่น, แต่ควรส่งเสริมให้มีกำลังแก่การบรรลุมรรคผลดีกว่า !"

- มีลายมือเขียนที่หน้า 42 ว่า " * พูดอย่างกะเป็นวัตถุ ! หรือจะให้ทำมโนภาพ ?"

- มีเครื่องหมายฟองมัน ๏ ที่หน้าสารบัญ (1)-(3), หน้า 40

- มีเครื่องหมายมหัพภาค . หน้า 1-3, 5, 31, 37, 39

- มีเครื่องหมายดอกจัน * หน้า 42

- มีขีดเส้นใต้หน้า 3, 5, 18, 21, 24, 27, 30-31, 35-36, 39-40, 42, 67, 86, 88-89, 115

- มีเครื่องหมายอัศเจรีย์ ! หน้า 36 และ 42

- มีเครื่องหมายจุลภาค , หน้า 5, 29, 31

- มีเครื่องหมายทวิภาค : หน้า 1

- มีแก้ไขข้อความหน้า 15

- มีเลขโรมัน หน้า 18-19

- มีข้อความภาษาอังกฤษหน้า 18

- มีตัวเลขหน้า 20, 24

- มีเครื่องหมายปรัศนี ? หน้า 37, 42, 67

- มีกระดาษแทรก 1 หน้า เขียนด้วยลายมือ

พิมพ์แจก

เพื่อให้เป็นวิปัสนาถภาวนวิธีตามหลักวิชา

แพร่หลายออกไปในสังคมชาวพุทธศาสนิก

เนื่องในอภิลักขิตกาล มาฆบุรณมี

พุทธศักราช ๒๕๑๙

พ.ศ. 2519

Item

สิ่งพิมพ์บนกระดาษ ปกอ่อน จำนวน 130 หน้า และมีลายมือของพุทธทาสภิกขุเขียนด้วยปากกา