หมวดอักษร ค.

BIA-P.2.3.2/3 กล่อง 13

หมวดอักษร ค.

กล่อง 13

BIA-P.2.3.2/3-1 คริสตธรรม และ พุทธธรรม

BIA-P.2.3.2/3-2 ครูกับการอยู่รอดของสังคม

BIA-P.2.3.2/3-3 ครูคือผู้สร้างโลก

BIA-P.2.3.2/3-4 ครูที่ท่านยังไม่รู้จัก

BIA-P.2.3.2/3-5 ครูในอุดมคติ

BIA-P.2.3.2/3-6 คดีโลก-คดีธรรม

BIA-P.2.3.2/3-7 คติธรรมของท่านพุทธทาส

BIA-P.2.3.2/3-8 คติธรรมของพุทธทาส จากเรื่องทุกขัปปนูทนากถา

BIA-P.2.3.2/3-9 คติธรรม "ฆราวาสธรรม"

BIA-P.2.3.2/3-10 คติธรรม (อันดับ1) จากธรรมปาฏิโมกข์

พ.ศ. 2496 ถึง พ.ศ. 2529

Sub-file

สิ่งพิมพ์บนกระดาษ ปกอ่อนและปกแข็ง จำนวน 1934 หน้า

รหัสเอกสาร
ชื่อเรื่อง
วันที่สร้างเอกสาร
ช่วงชั้นคำอธิบายเอกสาร
BIA-P.2.3.2/3-1
พ.ศ. 2510 ถึง พ.ศ. 2529
Item
BIA-P.2.3.2/3-6
พ.ศ. 2505
Item
BIA-P.2.3.2/3-9
พ.ศ. 2498
Item