สิ่งพิมพ์ค้นคว้า อ้างอิง พ.ศ. 2513

BIA-P.1/55 กล่อง 12

สิ่งพิมพ์ค้นคว้า อ้างอิง พ.ศ. 2513

BIA-P.1/55-13 นำเที่ยวพิมายและโบราณสถานในจังหวัดนครราชสีมา

BIA-P.1/55-14 ประวัติพระธาตุเชิงชุม จังหวัดสกลนคร

BIA-P.1/55-15 ประวัติวัดเสาธงทองและงานของกรมศิลปากร

BIA-P.1/55-16 พุทธสาสนา ปีที่ ๓๘ เล่ม ๓-๔ สิงหาคม-พฤศจิกายน ๒๕๑๓

BIA-P.1/55-17 พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน

BIA-P.1/55-18 มรดกทางวัฒนธรรมบนแผ่นดินไทย ก่อนพุทธศตวรรษที่ ๑๙

BIA-P.1/55-19 มอญในอดีตและปัจจุบัน (การศึกษาโครงกระดูกและเครื่องใช้ในสมัยทวารวดี)

"BIA-P.1/55-20 มาตานุสรณ์

BIA-P.1/55-21 แม่ (แดนแห่งธรรมรส ธรรมโอสถ อานาปานสติ-สัมมาทิฎฐิ)

BIA-P.1/55-22 เรื่องของอาจารย์ประหยัดและประวัติย่อต้นสกุลอมาตยกุล

BIA-P.1/55-23 ศานติปฏิวัติ

BIA-P.1/55-24 ศิษย์โง่ไปเรียนเซ็น เล่มที่ ๒

BIA-P.1/55-25 ลัทธินอกพุทธศาสนา

BIA-P.1/55-26 สารคดีพิเศษจากแดนสงบ แสงธรรมเวฬุราม นครราชสีมา

BIA-P.1/55-27 สารศิริราช ปีที่ ๒๒, ฉบับที่ ๗, กรกฎาคม ๒๕๑๓ ฉบับการศึกษาแพทยศาสตร์ "

"BIA-P.1/55-28 สิ่งที่ทำให้ลามก เอกสารชุดมองด้านใน อันดับที่ ๓๔

BIA-P.1/55-29 สำนวนไทย

BIA-P.1/55-30 ธรรมะ จาก สำนักปู่สวรรค์ ลำดับ ๑/๑๑/๑๓

BIA-P.1/55-31 อนุสรณ์เจิม ธนรักษ์

BIA-P.1/55-32 อนุสรณ์ สันต์ สุนทรารักษ์

BIA-P.1/55-33 อนุสรณ์ในงานฌาปนกิจศพ คุณแม่กิมลี้ บุญประคอง และ นายเลี๊ยบ บุญประคอง

BIA-P.1/55-34 อาฬวกยักษ์คำฉันท์

BIA-P.1/55-35 เอกเทสสวดมนต์

BIA-P.1/55-36 Reader's Digest

"BIA-P.1/55-37 SUTRA SPOKEN BY THE SIXTH PATRIARCH ON THE HIGH SEAT OF ""THE TREASURE OF THE LAW""

BIA-P.1/55-38 คนคืออะไร ? ทำไมสำคัญนัก ?

BIA-P.1/55-39 ความไม่ประมาท

BIA-P.1/55-40 คู่มือคลังปริยัติธรรม เล่ม ๒

BIA-P.1/55-41 ๒๐ ปี ธีราศรมวิทยา

BIA-P.1/55-42 พระพุทธยอดฟ้า ทรงปรับปรุงบ้านเมือง

พ.ศ. 2513

File

สิ่งพิมพ์บนกระดาษ ปกแข็งและปกอ่อน จำนวน 6767 หน้า และมีลายมือของพุทธทาสภิกขุเขียนด้วยปากกา

รหัสเอกสาร
ชื่อเรื่อง
วันที่สร้างเอกสาร
ช่วงชั้นคำอธิบายเอกสาร
BIA-P.1/55-20
พ.ศ. 2513
Item
BIA-P.1/55-23
พ.ศ. 2513
Item
BIA-P.1/55-25
พ.ศ. 2513
Item
BIA-P.1/55-29
พ.ศ. 2513
Item