อรรถกถาบาลี เล่ม 11 สารัตถปกาสินี ภาค 1 อรรถกถาสังยุตตนิกาย สคาถวรรค

BIA-P.1.2/55

อรรถกถาบาลี เล่ม 11 สารัตถปกาสินี ภาค 1 อรรถกถาสังยุตตนิกาย สคาถวรรค

'BIA-P.1.2/55 กล่อง 10 สารตฺถปฺปกาสินิยา นาม สํยุตนิกายฏฺฐกถาย ปฐโม ภาโค สคาถวคฺค วณฺณนา

พ.ศ. 2463

File

สิ่งพิมพ์บนกระดาษ ปกอ่อน จำนวน 490 หน้า

สารัตถปกาสินี, อรรถกถาสังยุตตนิกาย

สารัตถปกาสินี, อรรถกถาสังยุตตนิกาย

รหัสเอกสาร
ชื่อเรื่อง
วันที่สร้างเอกสาร
ช่วงชั้นคำอธิบายเอกสาร