พระไตรปิฏกบาลี ฉบับสยามรัฐ เล่ม 2 วินัยปิฎก มหาวิภังค์ ทุติยภาค

BIA-P.1.2/2

พระไตรปิฏกบาลี ฉบับสยามรัฐ เล่ม 2 วินัยปิฎก มหาวิภังค์ ทุติยภาค

BIA-P.1.2/2 กล่อง 1 สฺยามรฏฺฐสฺส เตปิฏกํ วินยปิฏเก มหาวิภงฺคสฺส ทุติโย ภาโค นิสสคฺคิยกณฺฑปาจิตตยกณฺฑปาฏิเทสนียกณฺฑเสขิยกณฺฑา

พ.ศ. 2502

File

สิ่งพิมพ์บนกระดาษ ปกแข็งและปกอ่อน จำนวน 637 หน้า

พระไตรปิฎกบาลี, วินัยปิฎก

พระไตรปิฎกบาลี, วินัยปิฎก, มหาวิภังค์ ภาค 2

รหัสเอกสาร
ชื่อเรื่อง
วันที่สร้างเอกสาร
ช่วงชั้นคำอธิบายเอกสาร