พระไตรปิฏกบาลี ฉบับสยามรัฐ เล่ม 16 สุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย นิทานวรรค

BIA-P.1.2/16

พระไตรปิฏกบาลี ฉบับสยามรัฐ เล่ม 16 สุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย นิทานวรรค

BIA-P.1.2/16 กล่อง 4 สฺยามรฏฺฐสฺส เตปิฏกํ สุตฺตนฺตปิฏเก สงฺยุตฺตนิกายสฺส นิทานวคฺ

พ.ศ. 2502

File

สิ่งพิมพ์บนกระดาษ ปกแข็งและปกอ่อน จำนวน 376 หน้า

พระไตรปิฎกบาลี, สุตตันตปิฎก

พระไตรปิฎกบาลี, สุตตันตปิฎก, สังยุตตนิกาย, นิทานวรรค

รหัสเอกสาร
ชื่อเรื่อง
วันที่สร้างเอกสาร
ช่วงชั้นคำอธิบายเอกสาร