WHAT BUDDHISM IS

BIA-P.1.1.2/86

WHAT BUDDHISM IS

WHAT BUDDHISM IS

พิมพ์ครั้งที่ 2 [พ.ศ. 2494 / ค.ศ. 1951]

[1] - [50]

หมายเหตุ

- มีประทับตรา "เมื่อไปประเทศพะม่า พ.ย. ๒๔๙๗" อยู่ที่ใบรองปกและปกรอง

- มีลายมือเขียนที่ปกรองว่า "U Ba khin ให้ที่สำนักอริยนันท ๒๒ พ.ย. ๙๗"

พ.ศ. 2494

Item

สิ่งพิมพ์บนกระดาษ ปกอ่อน จำนวน 50 หน้า