THE VEDIC AGE

BIA-P.1.1.2/85

THE VEDIC AGE

THE VEDIC AGE

พิมพ์ครั้งที่ 2 [พ.ศ. 2495 / ค.ศ. 1952]

[1] - [399]

หมายเหตุ

- มีประทับตรา "เมื่อไปประเทศพะม่า พ.ย. ๒๔๙๗" อยู่ที่ใบรองปกและปกรอง

พ.ศ. 2495

Item

สิ่งพิมพ์บนกระดาษ ปกแข็ง จำนวน 578 หน้า