ปาจารยสาร ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๑๔ วิสาขะ เมษายน - มิถุนายน ๒๕๑๘

BIA-P.1/60-6

ปาจารยสาร ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๑๔ วิสาขะ เมษายน - มิถุนายน ๒๕๑๘

ปาจารยสาร ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๑๔ วิสาขะ เมษายน - มิถุนายน ๒๕๑๘

ประกอบด้วยเรื่อง

- บทนำ : จริยธรรมการต่อสู้แบบอหิงสา

- ปาจารยวาท ส.ศ.ษ.

- ทัศนะการศึกษา พระยาอินทรมนตรี

- สัมภาษณ์ : ดร. ป๋วย

- ความคิดความอ่าน และการต่อสู้ในปัจจุบัน วิชัย โชควิวัฒน์

- ลัทธิแห่งคมมีดคมดาบ มหาตมคานธี

- สันติสุขย่อมได้จากสันติวิธี ชัยวัฒน์ เยาวพงษ์ศิริ

- ปรัชญานิพนธ์ต่อต้านการทำสงครามรุกรานของม่อจื๊อ

- บทกวี : ศัตรูของเรา คาลิล ยิบราน

- นกกางเขน คาลิล ยิบราน

- เรื่องสั้น : ขลุ่ยต้นอ้อ พจนา จันทรสันติ

- วิถีชีวิตของเราเป็นอันตรายหรือไม่ ติช นัท ฮันห์

- ปัญหาการผลิต วิศิษฐ์ วังวิญญู

- นิเวศวิทยา : การกำจัดขยะนิวเคลียร์ สันติสุข โสภณสิริ

- วิจารณ์หนังสือ : การศึกษาในประเทศด้อยพัฒนา วีระ สมบูรณ์

- ไหมอีสาน พจนา จันทรสันติ

- โลกของครูสาว กฤษณา กิติยาดิคัย

- ข้อเขียนของโกมล คีมทอง ไพศาล วงศ์วรวิสิทธิ์

- ความคิดจากหนังสือ : แนวความคิดใหม่ทางการศึกษา กาญจนา คำสุวรรณ

- จดหมายจากผู้อ่าน

- สาราณียกรแถลง

พิมพ์ครั้งที่ [พ.ศ. 2518]

[1] - [146]

หมายเหตุ

- มีลายมือเขียนที่หน้าปกว่า "ศึกษา พระยาอินทรฯ."

พ.ศ. 2518

Item

สิ่งพิมพ์บนกระดาษ ปกอ่อน จำนวน 146 หน้า และมีลายมือของพุทธทาสภิกขุเขียนด้วยปากกา