นโยบายอเมริกันในเอเชียอาคเนย์

BIA-P.1/59-28

นโยบายอเมริกันในเอเชียอาคเนย์

นโยบายอเมริกันในเอเชียอาคเนย์

พิมพ์ครั้งที่ [พ.ศ. 2517]

[1] - [28]

หมายเหตุ

- มีลายมือเขียนที่หน้าปกว่า "มยา วิจริตํ ! พ. อินฺทปัญโญ 20 กพ. 17."

- มีขีดเส้นใต้ที่หน้าคำนำ

- มีลายมือเขียนที่หน้า 24 ว่า "[อเมริกันไม่อาจให้ประเทศเหล่านี้เปนกลางได้, ก็เพราะความจำเป็นของอเมริกันนั่นเอง ; ดังนั้น ถ้าจะปล่อย, อเมริกันต้องมีการเปลี่ยนมากมาย]"

- มีลายมือเขียนที่หน้า 25 ว่า "* ที่ถูกกว่านั้น คือ ช่วยกันและกันอย่างแข่งกันช่วยแบบสังคมนิยมตามหลักศาสนานั่นเอง." , "ซึ่งเราอยากจะเรียกว่า ธัมมาธิปไตยสังคมนิยม."

- มีลายมือเขียนที่หน้า 26 ว่า "เขาเชื่อกำปั้นของเขา ยิ่งกว่าจะมองเห็นภัยพิบัติ." และ "ควรจะมองสิ่งขัดแย้งให้ลึกลงไปกว่านี้;

คือความเสื่อมศีลธรรม และความที่ต้องอยู่ร่วมกันอย่างไม่มีสีลธรรมมากขึ้นทุกทีเท่าที่ประชากรเพิ่มขึ้น และการศึกษาไร้ความหมายยิ่งขึ้น."

พ.ศ. 2517

Item

สิ่งพิมพ์บนกระดาษ ปกอ่อน จำนวน 28 หน้า และมีลายมือของพุทธทาสภิกขุเขียนด้วยปากกา