สิ่งพิมพ์รวบรวม

BIA-P

สิ่งพิมพ์รวบรวม

สิ่งพิมพ์รวบรวมที่พุทธทาสภิกขุเก็บรวมรวมและอยู่ในครอบครอง นับตั้งแต่มีชีวิตจนสิ้นสุดพฤษภาคม 2536 แบ่งหมวดย่อย ดังนี้

BIA-P.1 ค้นคว้า อ้างอิง

P.1.1 เมื่อไปต่างประเทศ

P.1.1.1 เมื่อไปประเทศอินเดีย

P.1.1.2 เมื่อไปประเทศพม่า

P.1.2 พระไตรปิฎก อรรถกถา ฎีกา แบบเรียน

P.1.2.1ชุดอินทปัญโญ (เงื่อม)

BIA-P.2 ผลงานพิมพ์เผยแพร่

P.2.1 ธรรมโฆษณ์

P.2.2 หนังสือพิมพ์พุทธสาสนา

P.2.3 หนังสืออื่น (เฉพาะหมวดนี้เรียงตามลำดับอักษร)

P.2.3.1/1 ชุดมองด้านใน

P.2.3.1/2 ชุดลอยปทุม

P.2.3.1/3 ชุดหมุนล้อ

P.2.3.1/4 ชุดหลักพระพุทธศาสนา

P.2.3.2/(1) [ตามหมวดอักษร ก – ฮ, A – Z]

P.2.4 เก็บเป็นสถิติ (หนังสืองานศพ ตามวาระ)

P.2.4.1 ฉบับตรวจแก้

BIA-P.3 สิ่งพิมพ์ที่ครอบครอง (ซื้อหา มีผู้ถวาย)

P.3.1 โดยพุทธทาส (มีตราประทับ ลายเซ็น มีชื่อผู้ถวาย)

P.3.2 สิ่งพิมพ์ภาษาไทย (จัดตามหมวดที่พุทธทาสภิกขุแบ่งไว้)

P.3.3 สิ่งพิมพ์ภาษาต่างประเทศ (จัดเก็บอ้างอิงตามภาษาไทยแต่อาจมีไม่ครบทุกหมวด)

BIA-P.4 ที่กล่าวถึงพุทธทาส

Collection

สิ่งพิมพ์บนกระดาษทั้งปกอ่อนและปกแข็ง