ชุดบิณฑบาตร

BIA-OB.1/1 ชุดบาตรพระ

ของใช้ส่วนตัว

บาตรประจำตัวพุทธทาสภิกขุ ประกอบไปด้วย ตัวบาตร ฝาครอบบาตร ผ้ารองบาตร เชิงบาตร

BIA-OB.1/2 ชุดบาตรพระ

ของใช้ส่วนตัว

ชุดบาตรพระ ประกอบไปด้วย ตัวบาตร ฝาครอบบาตร และ เชิงบาตร