บัตรประจำตัวสมาชิกคุรุสภา พ.ศ. 2495 จำนวน 1 บัตร และมีใบเสร็จรับเงินคุรุสภา พ.ศ. 2518 จำนวน 1 ใบ

BIA9.4/1 (2/2)

บัตรประจำตัวสมาชิกคุรุสภา พ.ศ. 2495 จำนวน 1 บัตร และมีใบเสร็จรับเงินคุรุสภา พ.ศ. 2518 จำนวน 1 ใบ

บัตรประจำตัวสมาชิกคุรุสภา พ.ศ. 2495 จำนวน 1 บัตร และมีใบเสร็จรับเงินคุรุสภา พ.ศ. 2518 จำนวน 1 ใบ [พ.ศ. 2495 – 2518]

พ.ศ. 2495 ถึง พ.ศ. 2518

Item

จำนวน 1 บัตร 1 ใบ