ชีวประวัติ

BIA1

ชีวประวัติ

เป็นเอกสารที่มีเนื้อหาสาระเกี่ยวข้องกับชีวประวัติของพุทธทาส อินทปัญโญ (ปริมาณเอกสาร 25 กล่อง 143 แฟ้ม) จำแนกเป็น 4 หมวดย่อยตามเนื้อหา ได้แก่ การศึกษาด้วยตนเอง (จำนวน 5 กล่อง 33 แฟ้ม), ภารกิจ (จำนวน 6 กล่อง 29 แฟ้ม), อาพาธ (จำนวน 11 กล่อง 61 แฟ้ม), มรณภาพ (จำนวน 1 กล่อง 5 แฟ้ม) และเอกสารชีวประวัติ (จำนวน 2 กล่อง 12 แฟ้ม)

พ.ศ. 2464 ถึง พ.ศ. 2536

Series

เอกสารลายลักษณ์ เป็นต้นฉบับลายมือเขียน และพิมพ์ดีด

ชีวประวัติ, ภารกิจ, อาพาธ, มรณภาพ, การศึกษาด้วยตนเอง, โบราณคดี, วัดพระบรมธาตุไชยา