ข้อคิดคัดสรร

BIA2

ข้อคิดคัดสรร

เป็นเอกสารที่มีเนื้อหาสาระเกี่ยวข้องกับข้อคิดคัดสรรของพุทธทาส อินทปัญโญ (ปริมาณเอกสาร 7 กล่อง 31 แฟ้ม) จำแนกเป็น 2 หมวดย่อยตามเนื้อหา ได้แก่ บัตรบาลี (จำนวน 5 กล่อง 22 แฟ้ม), บัตรคำคัดสรร (จำนวน 1 กล่อง 4 แฟ้ม) และเอกสารชีวประวัติ (จำนวน 1 กล่อง 5 แฟ้ม)

พ.ศ. 2473 ถึง พ.ศ. 2509

Series

เอกสารลายลักษณ์ เป็นต้นฉบับลายมือเขียน และพิมพ์ดีด ในกระดาษ และบัตร

บัตรบาลี, บัตรคำคัดสรร, ข้อคิดคัดสรร