บัตรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ พ.ศ. 2494

BIA9.4/1 (2/2)

บัตรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ พ.ศ. 2494

บัตรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ พ.ศ. 2494 [พ.ศ. 2494] จำนวน 1 บัตร

พ.ศ. 2494

Item

จำนวน 1 บัตร