ประวัติธรรมทาส พานิช

BIA9.4/1 (1/2)

ประวัติธรรมทาส พานิช

ประวัติธรรมทาส พานิช [พ.ศ. 2473 – 2543] (149 หน้า) หน้า [1]–[149]

หมายเหตุ

1. มีใบอนุญาตให้มีเครื่องรับวิทยุกระจายเสียง หน้า [24]–[29]

2. รูปถ่ายนายรุ่งเรือง บุญโญรส (พ.ศ. 2508) ขาว–ดำ ขนาด 1.5”x 2.5” จำนวน 1 รูป หน้า [61]

พ.ศ. 2470 ถึง พ.ศ. 2543

Item

จำนวน 149 หน้า