บันทึกรายวัน พ.ศ. 2492

BIA4.1/3 กล่อง 1

บันทึกรายวัน พ.ศ. 2492

บันทึกรายวัน พ.ศ.2492 [ 1 ม.ค. - 27 ก.ย.2492 ]

- สมุดบันทึกปกแข็ง จำนวน 1 เล่ม (120 หน้า) หน้า [1]-[120]

- เอกสารแทรก (7 หน้า) หน้า [121]-[126]

พ.ศ. 2492

Item

จำนวน 126 หน้า