พระพุทธรูปศิลปะอินเดีย พร้อมเอกสารประกอบ

ของถวาย

เลขทะเบียน

BIA-OB.5/5