ประติมากรรมตั๊กม้อ พร้อมฐาน

ของถวาย

เลขทะเบียน

BIA-OB.5/2