หน้าแรก <- บทความรวบรวม <- เรื่องคัดลอก

รหัสอ้างอิงเอกสารชื่อแฟ้ม
   BIA11.3/1 เรื่องคัดลอกโดยพระประสพ ถาวโร พ.ศ.2475 - 2477
   BIA11.3/2 เรื่องคัดลอกโดยพระประสพ ถาวโร พ.ศ.2478 - 2486
   BIA11.3/3 เรือนใจคำกลอน โดย เสี้ยง พานิช
   BIA11.3/4 เรื่องคัดลอกของเสี้ยง พานิช พ.ศ.2477 (ไม่ปรากฏชื่อเรื่อง)
   BIA11.3/5 กาลามสูตรคำกลอน โดย เสี้ยง พานิช
   BIA11.3/6 เรื่องคัดลอกของเสี้ยง พานิช พ.ศ.2483
   BIA11.3/7 ไตรวัฏฏ์คำกลอน โดย เสี้ยง พานิช
   BIA11.3/8 เรื่องคัดลอก - ไม่ปรากฏชื่อ
   BIA11.3/9 เรื่องคัดลอก - ไม่ปรากฏชื่อ
   BIA11.3/10 ธาตุปฺปทีปิกา บาลี - ไทย แผนกธาตุ รวบรวมโดย "สุทธวาสี"
   BIA11.3/11 ประชุมโคลง โดย "สุทธวาสี"
   BIA11.3/12 ประวัติพระพุทธเจ้า แปลอังกฤษ - ไทย โดย ปุสฺสโส สามเณรว่อง
   BIA11.3/13 อุดมคติของนักเทศน์ โดย พระมหาดำหรัด
   BIA11.3/14 การประชุม การปกครอง คณะสงฆ์
   BIA11.3/15 บันทึกปฏิบัติธรรมรายวัน โดย กี นานายน
   BIA11.3/16 คำกลอน (ไม่ปรากฏชื่อ)
   BIA11.3/17 วิชาครูสำหรับกรรมฐานประจำสำนักวัดมหาธาตุ พระนคร รวบรวมโดย พระมหาโชดก ญาณสิทฺธิ ป.๙
   BIA11.3/18 เรื่องคัดลอกโดยแม่ชีเสงี่ยม อสตัถสนธิ
   BIA11.3/19 ตอบปัญหาธรรม โดย วิรชญาโน
   BIA11.3/20 เสียวสวาด ผูก 1 - 4
   BIA11.3/21 เสียวสวาด ผูก 5 - 7
   BIA11.3/22 เสียวสวาด ผูก 8 - 10
   BIA11.3/23 สุภาษิตธรรมอย่างจีน
   BIA11.3/24 นิทานธรรมอย่างจีน
   BIA11.3/35 เรื่องของคนไข้จิตเภท โรคหลงคิด
   BIA11.3/25 บันทึกเรื่องราวของพระสาสนโสภณ (อ่อน)
   BIA11.3/26 คำกลอน คัดลอกโดย แม่ชีสน สุปันตี
   BIA11.3/27 บันทึกธรรมในพรรษา โดย แม่ชีกระจ่าง
   BIA11.3/28 เรื่องการเปลี่ยนแปลง โดย เสวต สัจจากุล
   BIA11.3/29 พุทธศาสนา
   BIA11.3/30 มงคล ๓๘ ประการ และพระมหาบุรุษลักษณะ
   BIA11.3/31 ถามตอบปัญหาธรรม
   BIA11.3/32 รวมเรื่องกลอนธรรม
   BIA11.3/33 ตำรา คาถา
   BIA11.3/34 พระราชนิพนธ์รัชกาลที่ ๖ บทกลอนไว้อาลัยย่าเหล
   BIA11.3/36 หลักการเป็นที่ชอบพอรักใคร่ของคนอื่น