หน้าแรก <- ������������������������������������

รหัสอ้างอิงเอกสารชื่อแฟ้ม
   BIA11/1 เรื่องรวบรวม (อังกฤษ) พ.ศ.2475 - 2496
   BIA11/2 เรื่องรวบรวม (อังกฤษ) พ.ศ.2502 - 2505
   BIA11/3 สูตรเรื่องพิเศษที่มีผู้ให้, แปลให้
   BIA11/4 เรื่องรวบรวม (อังกฤษ) พ.ศ.2508 - 2513
   BIA11/5 การประชุมทางศาสนาระหว่างชาติ - WORLD CONFERENCE DAILY
   BIA11/6 INTRODUCTION TO BUDDHISM AND A LIFE OF THE BUDDHA COMPILED AND EDITED BY SAMANERA PIYASILO
   BIA11/21 จิตวิทยา โดย หลวงวิเชียรแพทยาคม
   BIA11/7 เรื่องรวบรวม (อังกฤษ) พ.ศ.2516 - 2524
   BIA11/8 CONSULTANT WORKSHOP ON ARCHAEOLOGICAL AND ENVIRONMENTAL STUDIES ON SRIVIJAYA
   BIA11/9 เรื่องรวบรวม (อังกฤษ) พ.ศ.2527 - 2534
   BIA11/10 เรื่องรวบรวม (อังกฤษ)
   BIA11/11 เรื่องรวบรวม (อังกฤษ)
   BIA11/11 การอบรมพระ นักศึกษา และการประเมินผล
   BIA11/12 บทความของพระราชญาณกวี (บุญชวน เขมาภิรัต)[พ.ศ. 2475]
   BIA11/13 หนังสือติดต่อเรื่องขออนุรักษ์ฟิล์มและแถบบันทึกเสียง
   BIA11/14 รวมเรื่องคริสต์ พ.ศ.2493 - 2534
   BIA11/15 ประมวลการสอนวิชาธรรมสำหรับเด็กชั้นประถมและมัธยม โดย พร รัตนสุวรรณ
   BIA11/16 ความไม่เข้าใจกันทางศาสนา
   BIA11/17 หลักศาสนาอิสลามและการปฏิบัติของอิสลามศาสนิก ชนภาคใต้ โดย หลวงสุทธิมนต์นฤนาท
   BIA11/18 เพลงมโหรี พุทธประวัติ ดนตรี
   BIA11/19 GOD นานาทัศนะ
   BIA11/20 เรื่องแปลกจากหนังสือจีน 2 เรื่อง โดยบุญชวน เขมาภิรัต
   BIA11/22 หลักสูตรการศึกษา
   BIA11/23 รวมเรื่องปกิณกะ พ.ศ.2503 - 2524
   BIA11/24 คฤสต์ - CHRIST
   BIA11/25 อาณาจักรฟูนัน ศรีจนาศะ ละโว้ปุระ และศรีวิชัย
   BIA11/26 การประชาสัมพันธ์และการโฆษณาแบบไทย ๆ จากประสบการณ์ ของ "พล ผลาพิบูลย์"
   BIA11/27 เขตรจำกัดของความเจริญ (ทางวัตถุ) ของโลก & ประเทศไทย โดย ศ.อมร รักษาสัตย์
   BIA11/28 ปัญหาเรื่องอุดมการณ์กับพรรคคอมมิวนิสต์ โดย พ.ต.ท.ฉลาด แสง - ชูโต
   BIA11/29 การสัมมนาเรื่อง "การพัฒนาในด้านศีลธรรมและจิตใจ" ณ หอประชุมเล็ก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
   BIA11/30 บทความออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
   BIA11/31 บทความของนายแพทย์ตันม่อเซี้ยง
   BIA11/32 บทความของ ดร.ระวี ภาวิไล
   BIA11/33 ปาฐกถาพิเศษเรื่อง "สถานะพระพุทธศาสนาในประเทศ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว" โดย พระมหาจันลา ตันบัวลี
   BIA11/34 เรื่องวิวัฒนาการภูมิปัญญา โดย กัมพล สิริมุนินท์
   BIA11/35 นิราศชื่น
   BIA11/36 หัวข้อบรรยายธรรมของ พล.ต.ชยันต์ จันทะยานี
   BIA11/37 บทความของสุลักษณ์ ศิวรักษ์
   BIA11/38 ตำรายา
   BIA11/39 บทความของระพี สาคริก
   BIA11/40 รวมเรื่องปกิณกะ พ.ศ.2526 - 2536
   BIA11/41 ประวัติศาสตร์สุราษฎร์ธานี
   BIA11/42 ปฏิจจสมุปนาท โดย ระหัส เทพปฏิมา
   BIA11/43 บทความของศุภวรรณ กรีน
   BIA11/44 บทความของไสว แก้วสม
   BIA11/45 ศาสนากับสังคม : โปรแตสแตนท์ & พุทธศานา
   BIA11/46 บทความของประเวศ วะสี
   BIA11/47 บทความของตั้ว สิทธิสาร
   BIA11/48 การอบรมสมาธิภาวนา โดย อาจารย์ซีอิ๋น (อุเทน เตชะไพบูลย์ และประพันธ์ อารียมิตร แปลงและเรียบเรียง)
   BIA11/49 ปรัชญาเซ็นของโดเก็น
   BIA11/50 สรรโวทัย ทางเลือกที่สามของประเทศด้อยพัฒนา แปลโดย พระมหาชาย โพธิสิตา
   BIA11/51 การปกครองระบอบประชาธิปไตย
   BIA11/52 หลักรัฐศาสตร์แบบธรรมธิปไตย
   BIA11/53 โยคะอาสนะเพื่อสุขภาพกายและจิต แบบนิโอฮิวแมนนิส
   BIA11/54 รวมเรื่องปกิณกะ
   BIA11/55 รวมเรื่องปกิณกะ
   BIA11/56 รวมเรื่องปกิณกะ