หน้าแรก <- วัดธารน้ำไหล

รหัสอ้างอิงเอกสารชื่อแฟ้ม
   BIA10/1 แค็ตตาล็อกโสตทัศนูปกรณ์และอุปกรณ์อื่น
   BIA10/2 เรื่องเก็บเป็นตัวอย่างเกี่ยวกับกิจกรรมวัดธารน้ำไหล
   BIA10/3 ภารกิจเรื่องวัดพระบรมธาตุไชยาวรมหาวิหาร
   BIA10/4 บำรุงและอุปถัมภ์กิจการภายนอก
   BIA10/5 สมุดบันทึกประจำวันของวัดธารน้ำไหล
   BIA10/6 สมุดเยี่ยมวัดธารน้ำไหล สวนโมกขพลาราม
   BIA10/7 กติกาการบรรพชาอุปสมบทของวัดธารน้ำไหล
   BIA10/8 ของถวาย
   BIA10/9 ทะเบียนประวัติพระภิกษุและสามเณร
   BIA10/10 การจัดการสาธารณูปโภคและการปรับปรุงด้านกายภาพ
   BIA10/11 การอบรมพระ นักศึกษา และการประเมินผล
   BIA10/12 รายการของในกุฏิและโรงครัว
   BIA10/13 หนังสือติดต่อเรื่องขออนุรักษ์ฟิล์มและแถบบันทึกเสียง