หน้าแรก <- ธรรมทานมูลนิธิ <- ธรรมทาส พานิช <- ผลงานเขียน

รหัสอ้างอิงเอกสารชื่อแฟ้ม
   BIA9.4.1/1 รวมเรื่องอ้างอิงประวัติศาสตร์พุทธศาสนา
   BIA9.4.1/2 รวมเรื่องศึกษาด้านโบราณคดี
   BIA9.4.1/3 รวมเรื่องอ้างอิง ปกิณกะ
   BIA9.4.1/4 เรื่องไชยา และนครศรีธรรมราช
   BIA9.4.1/5 บทความลงวารสาร
   BIA9.4.1/6 ปกิณกะธรรม
   BIA9.4.1/7 ประวัติศาสตร์พุทธศาสนาสมัยศรีวิชัย ภาค ๑ ศรีโพธิ์
   BIA9.4.1/8 ประวัติศาสตร์พุทธศาสนาสมัยศรีวิชัย ภาค ๓ กษัตริย์ไศเลนทรวงศ์ กับพระแก้วมรกต
   BIA9.4.1/9 HISTORY OF SAILENDRA KINGS
   BIA9.4.1/10 พระบรมธาตุไชยา และเมืองไชยาโบราณ
   BIA9.4.1/11 วิมุตติมรรค สำหรับฆราวาส
   BIA9.4.1/12 พนม ทวาราวดี ศรีวิชัย
   BIA9.4.1/13 แนวสังเขปโบราณคดีรอบอ่าวบ้านดอน (พิมพ์ครั้งที่ 2)
   BIA9.4.1/14 นิพพานธรรมในประวัติศาสตร์สุวรรณภูมิ
   BIA9.4.1/15 พระนางจามเทวี