หน้าแรก <- ธรรมทานมูลนิธิ <- โรงพิมพ์ธรรมทาน

รหัสอ้างอิงเอกสารชื่อแฟ้ม
   BIA9.2/1 ใบอนุญาตโรงพิมพ์ธรรมทาน
   BIA9.2/2 บัญชีรับจ่ายประจำเดือน และบัญชีกระดาษพิมพ์
   BIA9.2/3 สมุดทะเบียนโรงพิมพ์ธรรมทาน สถานีไชยา
   BIA9.2/4 ระเบียบโรงพิมพ์ธรรมทาน
   BIA9.2/5 บัญชีเงินรายได้ รายจ่ายของโรงพิมพ์ธรรมทาน
   BIA9.2/6 รายละเอียดรับ-จ่ายโรงพิมพ์ธรรมทาน
   BIA9.2/7 ค่าแรงโรงพิมพ์ธรรมทาน
   BIA9.2/8 ใบเสร็จรับเงินโรงพิมพ์ธรรมทาน