หน้าแรก <- ธรรมทานมูลนิธิ <- การเงินและบัญชี

รหัสอ้างอิงเอกสารชื่อแฟ้ม
   BIA9.1/1 สมุดบันทึก รักษาเงินฝากประเภทต่างๆ ของร้านไชยาพานิช
   BIA9.1/2 บัญชีแยกประเภทของคณะธรรมทาน
   BIA9.1/3 รายละเอียดการรับจ่าย หนังสือพิมพ์พุทธสาสนา โรงพิมพ์ธรรมทาน
   BIA9.1/4 รายละเอียดการรับจ่าย"ห้องธรรมทาน" สวนโมกขพลาราม
   BIA9.1/5 อนุโมทนาบัตร สโมสรธรรมทาน
   BIA9.1/6 เรื่องเกี่ยวกับทุนในธรรมทาน
   BIA9.1/7 เงินบริจาค สร้างสวนโมกขพลาราม
   BIA9.1/8 จดบัญชี รับจ่าย พ.ศ.2486-2501
   BIA9.1/9 บัญชีรายละเอียดรับ-จ่าย ของคณะธรรมทาน
   BIA9.1/10 รายละเอียดการจ่ายเงินสร้างสำนักงานธรรมทานมูลนิธิ
   BIA9.1/11 หลักฐานใบสำคัญรับเงิน
   BIA9.1/12 ทุนสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ ญาณวรเถระ
   BIA9.1/13 ใบเสร็จรับเงินวัสดุก่อสร้าง
   BIA9.1/14 บันทึกการสั่งจ่ายเงินจากท่านพุทธทาสถึงท่านธรรมทาส
   BIA9.1/15 เงินบริจาคธรรมทานมูลนิธิ
   BIA9.1/16 ใบขนส่งสินค้า
   BIA9.1/17 รายรับ-จ่าย สร้างโรงมหรศพทางวิญญาณ
   BIA9.1/18 แบบนำส่งดอกเบี้ยพันธบัตร และรายการบัญชีเดินสะพัด
   BIA9.1/19 รายการเงินฝากโดยธรรมทานมูลนิธิ ในนามสวนโมกขพลาราม