หน้าแรก <- สวนโมกขพลาราม <- โรงมหรสพทางวิญญาณ

รหัสอ้างอิงเอกสารชื่อแฟ้ม
   BIA8.1/1 การเงิน งบประมาณ และการก่อสร้างโรงมหรสพทางวิญญาณ
   BIA8.1/2 สาส์นจากพุทธทาสภิกขุ เรื่อง "โรงหนัง" ในสวนโมกข์
   BIA8.1/3 "นึกไว้เกี่ยวกับโรงหนัง"
   BIA8.1/4 "ประมวลจดหมายเกี่ยวกับโรงหนังโดยเฉพาะ"
   BIA8.1/11 คำอธิบายภาพธรรมะ "ชุดจีน"
   BIA8.1/5 ใบสำคัญค่าใช้จ่าย
   BIA8.1/6 ข่าวหนังสือพิมพ์ บทความ เรื่องโรงหนังสวนโมกข์
   BIA8.1/7 แค็ตตาล๊อกวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์โรงหนังสวนโมกข์
   BIA8.1/8 การทำภาพปั้นพุทธประวัติ
   BIA8.1/9 เชอรฺแมน (EMANUEL SHERMANN)
   BIA8.1/10 การพิมพ์หนังสือ "พุทธประวัติจากหินสลัก"
   BIA8.1/11 คำอธิบายภาพธรรมะ "ชุดจีน"
   BIA8.1/12 คำอธิบายภาพธรรมะ "ชุดทิเบต" (การทำจิตให้สงบ)
   BIA8.1/13 คำอธิบายภาพธรรมะ "ชุดไทย" (กายนคร หนวดเต่า)
   BIA8.1/14 เรื่องทั่วไปเกี่ยวกับโรงหนังสวนโมกข์
   BIA8.1/15 ภาพเขียนในโรงหนัง
   BIA8.1/16 การสร้างศาลาพิพิธภัณฑ์ภาพ