หน้าแรก <- จดหมาย ไปรษณียบัตร บัตรเชิญ และบัตรอวยพร <- จดหมายส่วนบุคคล (A-Z)

รหัสอ้างอิงเอกสารชื่อแฟ้ม
   BIA7.2/1 จดหมายบุคคลต่างชาติ (A)
   BIA7.2/2 จดหมายบุคคลต่างชาติ (B)
   BIA7.2/3 จดหมายบุคคลต่างชาติ (C)
   BIA7.2/4 จดหมายบุคคลต่างชาติ(D)
   BIA7.2/5 จดหมายบุคคลต่างชาติ (E)
   BIA7.2/6 จดหมายบุคคลต่างชาติ (F)
   BIA7.2/7 จดหมายบุคคลต่างชาติ (G)
   BIA7.2/8 จดหมายบุคคลต่างชาติ (H)
   BIA7.2/9 จดหมายบุคคลต่างชาติ (J)
   BIA7.2/10 จดหมายบุคคลต่างชาติ (K)
   BIA7.2/11 จดหมายบุคคลต่างชาติ (L)
   BIA7.2/12 จดหมายบุคคลต่างชาติ (M)
   BIA7.2/13 จดหมายบุคคลต่างชาติ (N)
   BIA7.2/14 จดหมายบุคคลต่างชาติ (O-P)
   BIA7.2/15 จดหมายบุคคลต่างชาติ (R)
   BIA7.2/16 จดหมายบุคคลต่างชาติ (S)
   BIA7.2/17 จดหมายบุคคลต่างชาติ (T)
   BIA7.2/18 จดหมายบุคคลต่างชาติ (U)
   BIA7.2/19 จดหมายบุคคลต่างชาติ (V-Y)
   BIA7.2/20 จดหมายบุคคลต่างชาติ (ไม่ทราบนาม)