หน้าแรก <- งานประพันธ์ <- กวีนิพนธ์

รหัสอ้างอิงเอกสารชื่อแฟ้ม
   BIA5.2/1 กวี และภาพวาด
   BIA5.2/2 กวีนิพนธ์ ของ "สิริวยาส" ในหนังสือพิมพ์พุทธสาสนา
   BIA5.2/4 วุตโตทัย (แปล) เล่ม 1
   BIA5.2/5 รายนามกวีเบ็ดเตล็ดของ "สิริวยาส" และสารบบกวีนิพนธ์ทั่วไป
   BIA5.2/6 กาพย์ ร่าย
   BIA5.2/7 นิราศ คติจากธรรมชาติ
   BIA5.2/8 โคลง ฉากธรรมชาติ
   BIA5.2/9 ฉันท์ ฉากธรรมชาติ
   BIA5.2/10 กลอน และสารบาญเรื่อง
   BIA5.2/11 กาพย์ ห่อโคลง
   BIA5.2/12 กลอนธรรมลึก ในแง่ลึก
   BIA5.2/13 กลอนแปด 6 เรื่อง
   BIA5.2/14 ยกร่างกลอนแปด 10 เรื่อง
   BIA5.2/15 ก.ข. ศิลธรรม
   BIA5.2/16 ธรรมบท คำโคลง - Buddha 's Dhammapada in Verse
   BIA5.2/17 กลอน
   BIA5.2/18 ต้นร่างคำกลอน
   BIA5.2/19 ต้นฉบับหัวข้อพระธรรมในคำกลอน หนังสือธรรมโฆษณ์
   BIA5.2/20 บทพระธรรมประจำภาพ ชุดคำนำ
   BIA5.2/21 บทพระธรรมประจำภาพ ชุดสีลธรรม ส. I คำสอนโดยตรง
   BIA5.2/22 บทพระธรรมประจำภาพ ชุดสีลธรรม ส. II โลกทุกวัน การเมือง
   BIA5.2/23 บทพระธรรมประจำภาพ ชุดสีลธรรม ส. III ปรมัตถศีลธรรม
   BIA5.2/24 บทพระธรรมประจำภาพ ชุดสีลธรรม ส.IV โลกทุกวันนี้
   BIA5.2/25 บทพระธรรมประจำภาพ ชุดสีลธรรม ส.V คำสอนโดยตรง มี มองแต่แง่ดีเถิด
   BIA5.2/26 บทพระธรรมประจำภาพ ชุดสีลธรรม ส.VI ใคร-เป็นอะไร [ธรรม]
   BIA5.2/27 บทพระธรรมประจำภาพ ชุดสีลธรรม ส.VII มี "พระยาบอก"
   BIA5.2/28 บทพระธรรมประจำภาพ ชุดสีลธรรม ส.VIII
   BIA5.2/29 บทพระธรรมประจำภาพ ชุดสีลธรรม ส.IX
   BIA5.2/30 บทพระธรรมประจำภาพ ชุดปรมัตถธรรม ป.I คาถาดับสังขาร
   BIA5.2/31 บทพระธรรมประจำภาพ ชุดปรมัตถธรรม ป.II ทั้งวันมิได้ทำอะไร
   BIA5.2/32 บทพระธรรมประจำภาพ ชุดปรมัตถธรรม ป. III
   BIA5.2/33 บทพระธรรมประจำภาพ ชุดปรมัตถธรรม ป. IV
   BIA5.2/34 บทพระธรรมประจำภาพ ชุดปรมัตถธรรม ป.V ใคร? อะไร
   BIA5.2/35 บทพระธรรมประจำภาพ ชุดปรมัตถธรรม ป.VI
   BIA5.2/36 บทพระธรรมประจำภาพ ชุดปรมัตถธรรม ป. VII มี เปิด - เปิด - เปิด ทั้งวัน เรามีได้ทำอะไร ดูให้ดีมีแต่ได้ไม่มีเสีย
   BIA5.2/37 บทพระธรรมประจำภาพ ชุดปรมัตถธรรม ป. VIII
   BIA5.2/38 บทพระธรรมประจำภาพ ชุดปรมัตถธรรม ป.IX มี "มองแต่แง่ดีเถิด" ในนี้
   BIA5.2/39 บทพระธรรมประจำภาพ ชุดปรมัตถธรรม ป. X วาง - ว่าง - ว้าง หวง - ห่วง - ห้วง
   BIA5.2/40 บทพระธรรมประจำภาพ ชุดปรมัตถธรรม ป. XI มียิ่งอวดตรง ยิ่งคดลึก พยศของคนตรง
   BIA5.2/41 บทพระธรรมประจำภาพ ชุดปรมัตถธรรม ป. XII
   BIA5.2/42 บทพระธรรมประจำภาพ ชุดปรมัตถธรรม ป.XII Sherman
   BIA5.2/43 บทพระธรรมประจำภาพ ชุดปรมัตถธรรม ป. XIV บรรพธรรม
   BIA5.2/44 บทพระธรรมประจำภาพ ชุดรูปสี 1
   BIA5.2/45 บทพระธรรมประจำภาพ ชุดรูปสี 2
   BIA5.2/46 บทพระธรรมประจำภาพ จากสมุดภาพเล่มใหญ่ 1
   BIA5.2/48 บทพระธรรมประจำภาพ ซ้ำๆ เกินชุด
   BIA5.2/49 บทพระธรรมประจำภาพ สารบาญตามวรรค