หน้าแรก <- บันทึก <- บันทึกหลักธรรมบาลี

รหัสอ้างอิงเอกสารชื่อแฟ้ม
   BIA4.5/1 ชุมนุมคาถานิกเขปบท
   BIA4.5/2 เรื่องพิเศษจากบาลี - ของดีในพระไตรปิฎก
   BIA4.5/3 หลักธรรม [๑] และ [๒]
   BIA4.5/4 คน - ธรรม
   BIA4.5/5 อัฏฐกถา & อภิธรรม - สำรวจ & วิจารณ์
   BIA4.5/6 ขันธทั้งหลาย ที่เกี่ยวข้องกับปุพเพนิวาสานุสติ
   BIA4.5/7 การปรุงแต่ง ของใจ  การเคลื่อนไหว ของกาย
   BIA4.5/8 ภาษิตจากชาดก
   BIA4.5/9 เตปิฏกสฺมา ปพฺพธมฺโม
   BIA4.5/10 ธรรมะลึก ๆ เก็บจากเมื่อกำลังค้น (ดีมาก)
   BIA4.5/11 เก็บเมื่อค้นจากบาลี
   BIA4.5/12 บาลี ข้อมูล
   BIA4.5/13 ปฏิจจสมุปบาท (พิเศษ)
   BIA4.5/14 "โลภ เกินนั้น ลามก"
   BIA4.5/15 "เบ็ดเตล็ด เกี่ยวกับ ธาตุในสุตตันตะ"