หน้าแรก <- บันทึก <- บันทึกค้นคว้า

รหัสอ้างอิงเอกสารชื่อแฟ้ม
   BIA4.4/1 รวบรวม และอธิบายความ "ชีวิต สัตว์ โลก"
   BIA4.4/2 รวมเรื่อง ปาฐกถา - สารคดี - เหตุผล และหลักฐานเบ็ดเตล็ดทั่วไป
   BIA4.4/3 เก็บบันทึกเกี่ยวกับพุทธศาสนา