หน้าแรก <- การบรรยายธรรม <- บันทึกย่อเรื่อง

รหัสอ้างอิงเอกสารชื่อแฟ้ม
   BIA3.2/1 บันทึกย่อเรื่องเทศน์ทั่วไป
   BIA3.2/2 บันทึกย่อเรื่องเทศน์วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
   BIA3.2/3 บันทึกย่อเรื่องเทศน์เรื่องทั่วไป
   BIA3.2/4 บันทึกย่อเรื่องเทศน์เรื่องทั่วไป
   BIA3.2/5 สมุดบันทึกย่อเรื่องเทศน์เรื่องทั่วไป
   BIA3.2/6 บันทึกย่อเรื่องเทศน์เรื่องทั่วไป