หน้าแรก <- การบรรยายธรรม <- บัตรย่อเรื่อง

รหัสอ้างอิงเอกสารชื่อแฟ้ม
   BIA3.1/1 บัตรย่อเรื่ิองบรรยายธรรม พ.ศ.2508-2512
   BIA3.1/2 บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ. 2514
   BIA3.1/3 บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ. 2515
   BIA3.1/4 บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2516
   BIA3.1/5 บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ. 2517
   BIA3.1/6 บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ. 2518
   BIA3.1/7 บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2519
   BIA3.1/8 บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2520
   BIA3.1/9 บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2521 - 2524
   BIA3.1/10 บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2522
   BIA3.1/11 บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2523
   BIA3.1/12 บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2524
   BIA3.1/13 บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2524 - 2529
   BIA3.1/14 บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2525 - 2526
   BIA3.1/15 บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2526
   BIA3.1/16 บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2527
   BIA3.1/17 บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2528
   BIA3.1/18 บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2529 - 2530
   BIA3.1/19 บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2530 - 2531
   BIA3.1/20 บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2531 - 2532
   BIA3.1/21 บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2532
   BIA3.1/22 บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2533
   BIA3.1/23 บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2534
   BIA3.1/24 บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม