หน้าแรก <- การบรรยายธรรม

รหัสอ้างอิงเอกสารชื่อแฟ้ม
   BIA3/1 โครงหัวข้อบรรยายพิเศษในพรรษา 2499 เรื่องวิธีเขียนบทความบรรยายธรรมะ
   BIA3/2 GOOD EXAMPLE FOR LECTURE WRITING จากบทความเรื่อง ปาฐกถา สุขวิทยาอารมณ์ โดย น.พ.ซ.ฮี กันดรี (MENTAL HYGIENE A LECTURE DELIVERED BY DR.C.H.GUNDRY)
   BIA3/3
   BIA3/4 คำถาม - ตอบ วันล้ออายุ ครบ 75 ปีบริบูรณ์
   BIA3/5 คำถาม - ตอบ วันล้ออายุ 27 พ.ค.2525
   BIA3/6 คำถาม - ตอบ วันล้ออายุ 27 พ.ค.2526
   BIA3/7 คำถามสำหรับคำตอบ 15 วินาที โดยอุบาสิกาคุณรัญจวน อินทกำแหง