หน้าแรก <- ������������������������������ <- ��������������������������������������������������� <- ������������������������

รหัสอ้างอิงเอกสารชื่อแฟ้ม
   BIA1.1.1/1 ตัวอย่างโครงหนังสือ (รวบรวมจากผู้อื่น)
   BIA1.1.1/2 คำศัพท์แปลภาษาบาลี - อังกฤษ - ไทย
   BIA1.1.1/3 คำศัพท์อังกฤษ - ไทย (DAILY MEANING และ "ศัพท์ท่านวรรณฯ")
   BIA1.1.1/4 เก็บไว้ทำตัวอย่าง (ศัพท์ สำนวน ปาฐกถา ภาษาอังกฤษ)
   BIA1.1.1/5 แบบเรียนภาษาอังกฤษ (ENGLISH LESSON)
   BIA1.1.1/6 THE ENCYCLOPEDIA OF BUDDHISM
   BIA1.1.1/7 บาลีลัด อังฤษลัด (บทเรียนภาษาบาลี - อังฤษ - ไทย)
   BIA1.1.1/8 เซ็นกับตันม่อเซี้ยง และชื่อจีน ฮุกส่าย อินทปรัชญา
   BIA1.1.1/9 แบบเรียนเร็วบาลี และสรุปย่ออภิธรรมสังคหะ