หน้าแรก <- ชีวประวัติ <- การศึกษาด้วยตนเอง

รหัสอ้างอิงเอกสารชื่อแฟ้ม
   BIA1.1/1 รายการหนังสือ(จากชื่อแฟ้มแคตตาล้อกหนังสือ-BOOK)
   BIA1.1/2 จัดซื้อหนังสือ
   BIA1.1/3 รวมเรื่องปลา และสัตว์เปียกน้ำ
   BIA1.1/4 เล่นกล้อง - ถ่ายภาพ
   BIA1.1/5 อิสลาม
   BIA1.1/6 สารบัญพระไตรปิฎกจีน - ญี่ปุ่น
   BIA1.1/7 รวมเรื่องปกิณกะ