หน้าแรก <- ������������������������������

รหัสอ้างอิงเอกสารชื่อแฟ้ม
   BIA1/1 ใบประกาศนียบัตร
   BIA1/2 ทะเบียนประวัติ หนังสือสุทธิ หนังสือเดินทาง บัตร
   BIA1/3 ประวัติตระกูลพานิช
   BIA1/4 ใบประกาศแต่งตั้ง
   BIA1/5 คำแถลงการณ์เป็นที่ระลึก เนื่องในการถูกด่าในหน้าน.ส.พ."โลกใหม่" พ.ศ. 2491
   BIA1/6 ภาพประทานจากดาไล ลามะ พร้อมคำอธิบายของท่านพุทธทาสว่าด้วยการฝึก และปฏิบัติธรรม
   BIA1/7 ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
   BIA1/8 ที่ระลึกโอกาสงาน 80 ปี
   BIA1/9 คำประกาศเกียรติคุณในพิธีถวายสมณศักดิ์ พระธรรมโกศาจารย์
   BIA1/10 ล้ออายุ 2531 สัปดาห์ พุทธะรรม - พุทธทาส และ สัจจสารจากสวนโมกข์
   BIA1/11 84 ปี พุทธทาส
   BIA1/12 พินัยกรรม