รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA11.4/9แผ่นปลิวและเอกสารเผยแพร่เกี่ยวกับเรื่องการเมือง พ.ศ. 2529 ถึง พ.ศ. 2532แฟ้ม แผ่นปลิวและเอกสารเผยแพร่เกี่ยวกับเรื่องการเมือง [พ.ศ.2529-2532]...