รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA11.4/7จดหมายข่าวของมูลนิธิโกมล คีมทอง เม.ย. 2527 ถึง ต.ค. 2533ชิ้น (ITEM) จดหมายข่าวของมูลนิธิโกมล คีมทอง [เม.ย.2527 - ต.ค.2533]
หน้า [1]-[110]
หมายเหตุ ประกอบด้วยเอกสารแผ่...