รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA11.4/6เอกสารเผยแพร่ พ.ศ.2523 - 2527 พ.ศ. 2523 ถึง พ.ศ. 2527ชิ้น (ITEM) เอกสารเผยแพร่ พ.ศ.2523 - 2527 [พ.ศ.2523 - 2527]
หน้า [1]-[164]...
   BIA11.4/6เอกสารเผยแพร่ พ.ศ.2523 - 2527 พ.ศ. 2523 ถึง พ.ศ. 2527ชิ้น (ITEM) เอกสารเผยแพร่ พ.ศ.2523 - 2527 [พ.ศ.2523 - 2527]
หน้า [165]-[407]...