รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA11.4/5เอกสารเผยแพร่ของกลุ่มศึกษาและปฏิบัติธรรม พ.ศ. 2521 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) เอกสารเผยแพร่ของกลุ่มศึกษาและปฏิบัติธรรม
[พ.ศ.2521 - 2536] หน้า [1]-[229]...
   BIA11.4/5เอกสารเผยแพร่ของกลุ่มศึกษาและปฏิบัติธรรม พ.ศ. 2521 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) เอกสารเผยแพร่ของกลุ่มศึกษาและปฏิบัติธรรม
[พ.ศ.2521 - 2536] หน้า [230]-[466]...