รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA11.4/4แผ่นพับเกี่ยวกับท่านพุทธทาส พ.ศ. 2509 ถึง พ.ศ. 2535ชิ้น (ITEM) แผ่นพับเกี่ยวกับท่านพุทธทาส [พ.ศ.2509-2535] หน้า [1]-[256]
หมายเหตุ ประกอบด้วยเอกสารแผ่นพับ จำนวน 3...